About Cork

ΦΕΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ…

WHAT IS CORK

Αυτό που κάνει τον φελλό τόσο ξεχωριστό είναι.. ο εσωτερικός του κόσμος!

What makes cork so special is… its inner world!

Ο μεγάλος αριθμός των φυσικών ιδιοτήτων του φελλού αποδίδεται στην κλειστή δομή των κυττάρων του, και την υψηλή περιεκτικότητα αυτών σε σουβερίνη (ή φελλίνη), λιγνίνη, τανίνες και κηροειδή στοιχεία.

The numerous physical properties of cork are attributed to its structure of closed cells, and to the cells’ high content in suberin, lignin, tannins and ceroids.

Ιδιότητες όπως:

Some of its properties are the following:

Ελαφρότητα 

Με μικρής πυκνότητας κυτταρική δομή 40 εκατομμυρίων κυττάρων ανά κυβικό εκατοστό και το 90% του όγκου κάθε κύτταρου να αποτελείται από αέρια, ο φελλός είναι 5 φορές πιο ελαφρύς από το νερό και ικανός να επιπλέει!

Lightness

With a low-density cellular structure of 40 million cells per cubic centimeter and 90% of each cell’s volume consisting of gases, cork is 5 times lighter than water and is able to float!

Ελαστικότητα 

Λόγω της ευκαμψίας των μεμβρανών τους, τα αεροστεγή κύτταρα του φελλού λειτουργούν ως μικροσκοπικά μαξιλάρια που επαναποκτούν το σχήμα τους μόλις σταματήσουν να συμπιέζονται, δίνοντάς του έτσι την ικανότητα να απορροφά κραδασμούς και να προσαρμόζεται στις αλλαγές πίεσης και θερμοκρασίας χωρίς τελικά να μεταβάλλεται.

Elasticity 

Due to the flexibility of their membranes, the airtight cork cells act as tiny cushions that regain their shape as soon as they stop being compressed, which gives cork the ability to absorb vibrations and adapt to changes in pressure and temperature without eventually changing.

Στεγανότητα 

Είναι αδιαπέραστος από υγρά, όχι μόνο λόγω της πίεσης που ασκείται στους πόρους του από τα αέρια μέσα στα κύτταρα, αλλά και εξαιτίας της παρουσίας, στις μεμβράνες του φελλού, μιας μεγάλης ποσότητας λιπαρών υδρόφοβων ουσιών (σουβερίνη, λιγνίνη, κερίνη)

Impermeability 

Cork is impermeable to liquids, not only due to the pressure exerted on its pores by the gases inside the cells, but also due to the presence of a large amount of hydrophobic fatty substances (suberin, lignin, ceroids) in the cork membranes.

Μόνωση 

Η ύπαρξη σουβερίνης στη συμπαγή δομή των κυττάρων του είναι ο λόγος που κάνει τον φελλό στεγανό. Ο φελλός επιτρέπει στα κύτταρά του να γεμίσουν με αέρα και έτσι να αποκτήσουν ισχυρή ικανότητα μόνωσης από υγρά και αέρια. Επίσης τον καθιστά ένα ιδιαιτέρως ικανό υλικό ηχομόνωσης (απορροφά το 30 έως 70% των τόνων στην περιοχή συχνοτήτων από 400 έως 4000Hz) και θερμομόνωσης που διατηρεί τις ιδιότητές του σε πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (θερμική αγωγιμότητα υλικού μεταξύ 0,037-0,040 W/mK).

Insulation 

The presence of suberin in cork’s compact cellular structure is what makes it impermeable. Cork allows its cells to fill with air and thus acquire a strong insulating capability against liquids and gases. It also makes it a particularly capable soundproofing material (it absorbs 30 to 70% of the tones in the frequency range from 400 to 4000Hz), as well as a thermal insulator that maintains its properties in a very wide range of temperatures (thermal conductivity of material between 0.037-0.040 W/mK).

Αδράνεια 

Καθώς είναι ένας νεκρός ιστός θεωρείται χημικά αδρανής ουσία. Αυτό σημαίνει ότι, όχι μόνο είναι αδιαπέραστος από υγρά και αέρια, αλλά και ότι ερχόμενος σε επαφή μαζί τους δεν αντιδρά χημικά και δεν φθείρεται. Δεν έχει γεύση και οσμή, δεν απορροφά μυρωδιές και δεν συσσωρεύει ηλεκτρικά φορτία (αντιστατική ιδιότητα, δεν προσελκύει και δεν απορροφά την σκόνη).

Inertia 

Cork is composed of dead tissues and is, thus, considered a chemically inert substance. This means that, not only is it impermeable to liquids and gases, but also that, if in contact with them, it does not react chemically and does not wear out. It has no taste and odor, does not absorb odors and does not accumulate electrical charges (antistatic property, does not attract and does not absorb dust).

Αντοχή 

 • Ανθεκτικός σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες διατηρώντας τις μηχανικές του ιδιότητες σε ένα εύρος -80°C με 140°C.
 • Ανθεκτικός σε συνθήκες υψηλής πίεσης με διατήρηση της ικανότητας επαναφοράς των αρχικών ιδιοτήτων του.
 • Δεν είναι εύφλεκτος, αντιθέτως λειτουργεί επιβραδυντικά στην επέκταση της φλόγας.
 • Επίσης με την υψηλή αντοχή στην βιολογική διάβρωση καθώς και την αξιοσημείωτη ικανότητά του να διατηρεί τις αρχικές του ιδιότητες αμετάβλητες, ο φελλός θεωρείται άφθαρτος και αναλλοίωτος.

Durability

 • It is resistant to very high and very low temperatures while maintaining its mechanical properties in a range of -80°C to 140°C.
 • It is resistant to high-pressure conditions and has the ability to regain its original properties.
 • It is not flammable; on the contrary, it is a fire-retardant material.
 • Moreover, with its high resistance to biological corrosion, as well as its remarkable ability to maintain its original properties unchanged, cork is considered to be indestructible and unchangeable.

Οφέλη για την υγεία

Υψηλής υγειονομικής αξίας φυσικό προϊόν λόγω του συνδυασμού αυξημένης αντοχής στην βιολογική διάβρωση και αδρανούς χημικής δομής.

 • Είναι αβλαβές για τον άνθρωπο ακόμα και στην περίπτωση κατάποσης του.
 • Δεν είναι τοξικό
 • Δεν συσσωρεύει ηλεκτρικά φορτία που ελκύουν τη σκόνη.
 • Δεν απορροφά οσμές και ξένα σ’ αυτόν στοιχεία.
 • Αποτελεί αφιλόξενο περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας, μυκήτων και άλλων επιβλαβών για την υγεία οργανισμών.
 • Είναι υποαλλεργικό και ενδείκνυται για ευαίσθητες ομάδες ανθρώπων με αλλεργίες, άσθμα κ.α. αφού διατηρεί καθαρή την επιφάνειά και τη δομή του.
 • Δεν ενοχλεί τον βλεφαρικό επιπεφυκότα.
 • Δεν ερεθίζει τους αναπνευστικούς αδένες.

Benefits for the health

Cork is a natural product of high health value due to the combination of increased resistance to biological corrosion and inert chemical structure.

 • It is harmless to humans even in case of ingestion.
 • It is not toxic.
 • It does not accumulate electrical charges that attract dust.
 • It does not absorb odors and other foreign elements.
 • It creates an inhospitable environment for the growth of mold, fungi and other organisms harmful to health.
 • It is hypoallergenic and is suitable for sensitive groups of people with allergies, asthma, etc. since it keeps its surface and structure clean.
 • It is harmless to the palpebral conjunctiva.
 • It does not irritate the respiratory glands.

Οφέλη για το περιβάλλον

 • 100% φυσικό προϊόν.
 • Χωρίς καμία χημική επεξεργασία.
 • Δεν απαιτείται κοπή των δέντρων για την απόκτηση του φλοιού (φελλός).
 • Τα φελλόδεντρα δεν βλάπτονται με την διαδικασία της απογύμνωσης και επαναδημιουργούν τον φλοιό τους.
 • Δεν δημιουργεί απόβλητα και είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό.

Benefits for the environment

 • It is a 100% natural product.
 • No chemical treatment is required.
 • The cork tree is not cut down to obtain the bark (cork).
 • Cork trees are not damaged by the process of stripping, and they have the ability to regenerate their bark.
 • It does not generate any waste and is a 100% recyclable material.

Χρήσεις

Το πλήθος και η ποιότητα των ιδιοτήτων του φελλού φέρνουν και ένα πλήθος χρήσεων και εφαρμογών του από την αρχαιότητα εώς και σήμερα. Ενδεικτικά παραθέτουμε:


Αλιεία

Κατασκευή σημαδούρων για τα δίχτυα (είναι ελαφρύς και επιπλέει)


Οινοποιία

Κατασκευή πωμάτων για φιάλες (χημικά αδρανής, ελαστικός, στεγανός, αναλλοίωτος)


Υποδηματοποιία

Κατασκευή παπουτσιών αλλά και επιμέρους τμημάτων (υγιεινός, ελαφρύς και στεγανός)


Επιπλοποιία

Κατασκευή επίπλων (υποαλλεργικά, ανθεκτικά και ελαφριά)


Οικοδομική

Ως δομικό υλικό για θερμομόνωση, προστασία από δονήσεις, ηχομόνωση, κάλυψη δαπέδου, επένδυση τοίχων, ψευδοροφές, αρμούς διαστολής, κ.α.

Αυτοκινητοβιομηχανία

Ως στεγανωτικό και αντικραδασμικό υλικό ( στεγανοποίηση μηχανικών μερών που λιπαίνονται, επένδυση δαπέδων)

Αεροναυπηγική και διαστημική

Στεγανοποίηση και μόνωση ( αντοχή υλικού σε ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, χαμηλό βάρος, αδρανές, φυσικό και 100% ανακυκλώσιμο συντελεί στην μείωση των διαστημικών σκουπιδιών)

Χειροτεχνία και Διακόσμηση

Παραγωγή καθημερινών αντικειμένων με ένα υλικό που ευθυγραμμίζεται με την αρχή της αειφορίας*, αξιοποιώντας ανά εφαρμοφή τις φυσικές ιδιότητές του( π.χ προϊόντα κουζίνας ως κακός αγωγός της θερμότητας)

*Αειφόρος-βιώσιμη ανάπτυξη
“ανάπτυξη µε στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του παρόντος, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να µην υποθηκεύονται οι προοπτικές ανάπτυξης των µελλοντικών γενεών” (Brutland Report, 1987)

Uses

The quantity and quality of the cork’s properties result to numerous uses and applications from antiquity to the present day. Some of these are described below:

Fishery

Construction of buoys for nets (it is light and it can float)

Wine Production

Manufacture of cork closures for bottles (chemically inert, elastic, impermeable, unchangeable)

Shoemaking Industry

Manufacture of shoes and individual shoe parts (hygienic, light and impermeable)

Cabinetry

Manufacture of furniture (hypoallergenic, durable and lightweight)

Construction Industry

As a building material for thermal insulation, vibration protection, soundproofing, floor covering, wall covering, suspended ceilings, expansion joints, etc.

Automotive Industry

As a sealing and anti-vibration material (sealing of mechanical parts that are lubricated, floor covering)

Aeronautics and Space Industry

Sealing and insulation (strength of material during extreme pressure and temperature conditions, lightweight, inert, natural and 100% recyclable contributing to the reduction of space debris)

Crafts and Decoration

Production of everyday objects with a material that is in line with the principle of sustainability*, utilizing its physical properties per application (e.g., kitchen products as a bad conductor of heat)

*Sustainable-viable development
Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Brutland Report, 1987)

Quercus Suber είναι η επιστημονική ονομασία της φελλοφόρου δρυός ενός ξεχωριστού και θαυμαστού είδους βελανιδιάς. Ο φλοιός αυτής της βελανιδιάς είναι ο γνωστός μας φελλός.

 • Δεν είναι μια συνηθισμένη βελανιδιά καθώς επιλέγει να ζει μόνο σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Νοτιοδυτικής Ευρώπης και της Βορειοδυτικής Αφρικής.
 • Είναι αειθαλείς και αιωνόβια, ζει 150-300 χρόνια.
 • Είναι φωτόφιλη και υδρόφιλη, συναντάνται σε όλα τα υψόμετρα ( 10μ-1300μ.), με προτίμηση στις υγρές ημιορεινές (600μ-800μ) περιοχές, με υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων και μικρή ξηροθερμική περίοδο.
 • Αρχίζει να ανθίζει για πρώτη φορά σε ηλικία 15-20 χρόνων και τότε, γίνεται και η πρώτη απογύμνωση του φλοιού.
 • Η διαδικασία της συγκομιδής του φελλού ονομάζεται διαδικασία της «αποκάλυψης». Κατά την «αποκάλυψη» λοιπόν, ο εξωτερικός φλοιός του κορμού αφαιρείται προσεκτικά με το χέρι, καθώς οι μηχανικές συσκευές απογύμνωσης δεν επιτρέπονται.
 • Οι Πορτογάλοι εργάτες με ένα απλό, μικρό και καμπυλωτό τσεκούρι, χαράσσουν και αφαιρούν τον φλοιό της βελανιδιάς με αξιοσημείωτη ταχύτητα και μαεστρία. Η διαδικασία γίνεται με φροντίδα, καθώς οποιοσδήποτε τραυματισμός θα μπορούσε να προκαλέσει την προσβολή του δέντρου από μολύνσεις.
 • Η βελανιδιά ανανεώνει την εξωτερική αυτή στρώση 12 – 13 φορές κατά τη διάρκεια των πρώτων 150 χρόνων της ζωής της.
 • Η διαδικασία συγκομιδής επαναλαμβάνεται μετά από 9 εώς 12 χρόνια πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες…

Οι δασώδεις εκτάσεις της φελλοφόρου βελανιδιάς, αποτελούν κατοικία εξαιρετικών ειδών του ζωικού βασιλείου. Πάνω από 160 είδη πουλιών, 24 είδη ερπετών, 37 είδη θηλαστικών  (κάποια από τα οποία είναι είδη υπό εξαφάνιση, όπως ο Ιβηρικός Λύγκας και ο Ιβηρικός Αυτοκρατορικός Αετός).


Επίσης, είναι από τις πιο πλούσιες σε βλάστηση στον κόσμο (πάνω από 135 είδη ανά τετραγωνικό μέτρο) μετά τις Τροπικές Άνδεις. Το Δίκτυο Natura 2000, ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο το οποίο ταξινομεί τις φυσικές περιοχές που χρήζουν προστασίας και διατήρησης, θεωρεί πως οι εκτάσεις της φελλοφόρου βελανιδιάς παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.


Σύμφωνα με υπολογισμούς τα φελλοφόρα δάση συγκρατούν πάνω από 10 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως.

Στις χώρες παραγωγής της, η φελλοφόρος βελανιδιά προστατεύεται από διαφόρους νόμους, οι οποίοι διασφαλίζουν την καλή κατάσταση των δασών της και την παραγωγή. Οι πιο σημαντικοί νόμοι απαγορεύουν την αφαίρεση φελλού από τα νεαρά και γηραιά δέντρα, καθώς επίσης και από το ίδιο δέντρο σε διάστημα μικρότερο των 9 χρόνων.

Quercus Suber is the scientific name of the cork oak tree, a remarkable and admirable species of oak. The bark of this oak is the well-known cork.

 • It is not an ordinary oak tree as it chooses to live only in a certain part of Southwest Europe and Northwest Africa.
 • It is an evergreen and centenarian tree; it lives for about 150-300 years.
 • It is photophilous and hydrophilic, and can be found at all altitudes (10m-1300m), with a preference for wet semi-mountainous (600m-800m) areas with high levels of rainfall and a short xerothermic period.
 • It begins to bloom at the age of 15-20 years for the first time, and it is at that moment that the cork can be extracted for the first time.
 • The process of cork harvesting is called “revealing”. During the “revealing” process, the outer bark of the trunk is carefully extracted by hand, as mechanical stripping devices are not allowed.
 • The Portuguese workers, using a simple, small and curved ax, carve and extract the oak bark with remarkable speed and mastery. This process is done with care, as any injury could cause the tree to become infected. 
 • The oak renews this outer layer 12-13 times during the first 150 years of its life.
 • The harvesting process can be repeated after 9 to 12 years, and always during the summer months…

The wooded areas of the cork oak are home to exceptional species of the animal kingdom. More than 160 species of birds, 24 species of reptiles, 37 species of mammals (some of which are endangered species, such as the Iberian Lynx and the Iberian Imperial Eagle).

These areas are also among the richest ones in vegetation around the world (over 135 species per square meter) after the Tropical Andes. According to Natura 2000, a European Network that classifies natural sites in need of protection and conservation, the cork oak woodlands play an important role in the conservation of biodiversity.

It is estimated that cork forests contain more than 10 million tons of CO2 per year.

In its producing countries, the cork oak is protected by various laws, which ensure the good condition of its forests and production. The most important laws prohibit the extraction of cork from young and elderly trees, as well as from the same tree in less than 9 years.